Эмэгтэй 2-р шат

МОСН 2020 – Эмэгтэй E хэсэг

БагТ+=-Г+Г-Г=Оноо
1ИЗОУИС00000000
1ХААИС00000000
1ҮБТДС00000000

МОСН 2020 – Эмэгтэй F хэсэг

БагТ+=-Г+Г-Г=Оноо
1МУИС00000000
1Мон-Алтиус00000000
1ҮБХИС00000000